Menu

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Μνημόνιο συνεργασίας ΔΠΘ με Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Του Δήμου Μπακιρτζάκη

«Κανένα έξοδο από το ελληνικό δημόσιο, όλο το κόστος της συνεργασίας έχει επωμιστεί το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων», είπε ο αντιπρύτανης φοιτητικών θεμάτων και εξωτερικών υποθέσεων Γιώργος Κώστα μιλώντας στο «Χ» για τη συνεργασία Τον περασμένο Σεπτέμβριο η σύγκλητος του ΔΠΘ ενέκρινε την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, στα πλαίσια της προώθησης και διάδοσης της ελληνικής γλώσσας και της ενίσχυσης του χριστιανισμού.

 

Διαβάστε περισσότερα...

Ο υποναύαρχος του "Σαλαμίς" στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ)

Την Τρίτην 27 Μαρτίου / 8 Απριλίου 2014 ο Υποναύαρχος Νικόλαος Τσούνης, Υπαρχηγός Αρχηγείου Στόλου του πλοίου «Σαλαμίς» μετά του Στρατιωτικού ακολούθου της Ελληνικής Πρεσβείας εις Τελ Αβίβ και συνεργατών αυτού, επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

Ο Μακαριώτατος υπεδέχθη ενθέρμως τον κ. Υποναύαρχον, ο οποίος υπέβαλε τα σέβη αυτού εις Αυτόν, λέγων ότι αποτελεί δι’εκείνον ιδιαιτέραν τιμήν η επίσκεψίς του εις το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων και εις τον τόπον, ου έστησαν οι πόδες Κυρίου.

Διαβάστε περισσότερα...

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Την Δευτέραν, 25ην Μαρτίου/7ην Απριλίου 2014, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου συμφώνως προς την τυπικήν διάταξιν αυτού η εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου εις την πόλιν της Ναζαρέτ, εις την οποίαν και απεστάλη ο Αρχάγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού και ευηγγελίσθη εις την Πάναγνον κόρην και αειπάρθενον Μαρίαν, ότι θα γεννήση εκ Πνεύματος Αγίου τον μονογενή Υιόν και Λόγον του Θεού, Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, χάριν της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους.

Η πόλις της Ναζαρέτ, έχουσα τας πρώτας μαρτυρίας περί αυτής εις την Καινήν Διαθήκην, υπήρξεν ανέκαθεν μία των μεγίστων πόλεων της Γαλιλαίας, σήμερον δε αριθμεί περί τους ενενήκοντα χιλιάδας κατοίκων, εκ των οποίων αι δέκα και οκτώ χιλιάδες είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι.

Διαβάστε περισσότερα...

Αντιπρόσωποι του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Το Σάββατον, 23ην Μαρτίου/5ην Απριλίου 2014, τριάκοντα αντιπρόσωποι εκ των Κυβερνητών και του Πληρώματος της φρεγάτας «Σαλαμίς» του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, συνοδευόμενοι υπό του Στρατιωτικού Ακολούθου της Ελληνικής Πρεσβείας εις Τελ Αβίβ κ. Παναγιώτου επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον εις τα πλαίσια ναυτικής ασκήσεως του πλοίου εν συνεργασία μετά του Ναυτικού του Ισραήλ.

Ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εδέχθη ενθέρμως αυτούς και ωμίλησεν αυτοίς διά την μακραίωνα ελληνικήν παράδοσιν την υπάρχουσαν εις τους Αγίους Τόπους, κατευώδευσε δε αυτούς επιδίδων αυτοίς πολλάς Ιεροσολυμιτικάς ευλογίας.

Διαβάστε περισσότερα...

Επίσκεψη της Κοινότητας Αμπού Σναν στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (φωτο & βίντεο)

Την Πέμπτην 21ην Μαρτίου/3ην Απριλίου 2014, 100 μέλη της Κοινότητος του Πατριαρχείου εις Αμπού Σναν της περιοχής Άκκρης του βορείου Ισραήλ επεσκέφθησαν τον Μακαριώτατον Πατέρα ημών και Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, ευχαριστούντες Αυτόν διά την εις την Κοινότητα και την ενορίαν αυτών επίσκεψιν Αυτού και διά την νυκτερινήν θείαν Λειτουργίαν των Προηγιασμένων εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Γεωργίου, εις την οποίαν προεξήρξεν ο Μακαριώτατος την Τετάρτην 13ην /26ην Μαρτίου.

Διαβάστε περισσότερα...

Επιτροπή Πατρ. Ιεροσολύμων για την τελετή του Αγίου Φωτός προς Αστυνομία: Να μην επαναληφθούν περσινά φαινόμενα

Την Τρίτην, 5ην /18ην Μαρτίου 2014, η προσκυνηματικη Επιτροπή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, αποτελουμένη εκ του Γέροντος Δραγουμάνου Ιερωτάτου Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως κ. Χριστοδούλου, του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Γραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου και του Παραδραγουμάνου Αρχιμανδρίτου Αθανασίου, μετέβησαν εις το Αστυνομικόν Τμήμα της Πύλης του Δαβίδ και κατέθεσαν εις τον Διοικητήν αυτού κ. Άβη Μπιτόν την αναφοράν αυτών προς την Αγίαν και Ιεράν Σύνοδον διά τα μέτρα, τα οποία έλαβε η Ισραηλινή Αστυνομία κατά την τελετήν του Αγίου Φωτός του Αγίου και Μεγάλου Σαββάτου του παρελθόντος έτους 2013.

Διαβάστε περισσότερα...

Η επίσκεψη της χορωδίας του μουσικού σχολείου Αλίμου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (φωτο)

Την πρωίαν της Παρασκευής, 22ης Μαρτίου/4ης Απριλίου 2014, η χορωδία του Μουσικού Σχολείου Αλίμου υπό τον Διευθυντήν αυτού κ. Κωνσταντίνον Πουήν και την μουσικήν καθοδήγησιν της μουσικού καθηγητρίας κ. Ιωάννας Αγγέλου, επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

Την αντιπροσωπευτικήν ταύτην χορωδίαν του σχολείου Αλίμου εδέχθη ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών και εκαλοσώρισεν τους μαθητάς ως αγγέλους ειρήνης εις την Αγίαν Γην, καθ’ ότι διά της μουσικής ο άνθρωπος ειρηνεύει μετά του Θεού και των συνανθρώπων του, ανέπτυξεν δε αυτοίς το θρησκευτικόν, ειρηνευτικόν και πολιτιστικόν έργον του Πατριαρχείου εις την Αγίαν Γην και επήνεσε την πρωτοβουλίαν ταύτην, προσκυνηματικήν και μουσικήν, και εξεδήλωσε ενδιαφέρον διά την συνέχισιν αυτής, διά συνεργασίας της χορωδίας μετά χορωδιών του Πατριαρχείου και διά μαθητών του Σχολείου Αλίμου επιθυμούντων ενδεχομένως να φοιτήσουν εις την Ιερατικήν Σχολήν του Πατριαρχείου.

Διαβάστε περισσότερα...

Συγχωροχάρτια για όλους από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων...πλην Ειρηναίου (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

Συγχωροχάρτια για όλους έχει από ό,τι φαίνεται το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων πλην ενός! Του καταταλαιπωρημένου Πατριάρχου Ειρηναίου... Αφού τα βρήκε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων με τη Ρουμανία και αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις τους λες και δε συνέβη τίποτα, προχθες...μεγαλόψυχα συγχώρεσε και τον μοναχό Βαρθολομαίο για παράπτωμά του. 

Δείτε τι αναφέρει η ανακοίνωση της Αρχιγραμματείας του Πατριαρχείου:

Διαβάστε περισσότερα...

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στη Ραμάλα (ΦΩΤΟ & BINTEO)

Το εσπέρας της Παρασκευής, 15ης /28ης Μαρτίου 2014, η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προεξήρξε της Ακολουθίας της Δ΄ Στάσεως των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου εις τον Ιερόν Ναόν της Μεταμορφώσεως διά την εν αυτή Ελληνορθόδοξον, (Rum- Orthodox), Αραβόφωνον Κοινότητα της Ραμάλλας του Παλαιστινιακού κράτους.

Εις την μεγάλην πόλιν ταύτην της Παλαιστινιακής Αυτονομίας το Πατριαρχείον διατηρεί ιδίαν αυτού Κοινότητα, αριθμούσαν περί τα επτά χιλιάδας μέλη. Ταύτης προίσταται ο Αγιοταφίτης Αρχιμανδρίτης π. Γαλακτίων, βοηθούμενος υπό του Οικονόμου ιερέως π. Γιακούμπ. 

Διαβάστε περισσότερα...

O Πατριάρχης Ιεροσολύμων στην Τουλκαρέμ της Σαμάρειας (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

Την Κυριακήν, 17ην /30ην Μαρτίου 2014, Κυριακήν του αγίου Ιωάννου της Κλίμακος η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ετέλεσε την θ. Λειτουργίαν εις την Ελληνορθόδοξον (Rum Orthodox) Αραβόφωνον Κοινότητα της πόλεως Τουλκάρεμ.

 Η κώμη αυτή ευρίσκεται εις απόστασιν ημισείας ώρας δι’ αυτοκινήτου μετά το Φρέαρ του Ιακώβ εις Σαμάρειαν.

Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS
banner tilegrafima.jpg
 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων το Μουσικό Σχολείο Αλίμου (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

Στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων το Μουσικό Σχολείο Αλίμου (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

25-04-2015 ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων βρέθηκε την περασμένη Πέμπτη το ΜΟυσικό Σχολείο Αλίμου.... Αναλυτικά: 

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων υποδέχεται ομάδα Deans της Αγγλικής εκκλησίας(ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων υποδέχεται ομάδα Deans της Αγγλικής εκκλησίας(ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)

24-04-2015 ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Το πρωί της Τρίτης, 21Απριλίου, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εδέχθη στο Πατριαρχείο πεντηκονταμελή ομάδα Deans της Αγγλικανικής Εκκλησίας εις Ιεροσόλυμα, συνοδευομένων υπό των συζύγων αυτών και υπό του Dean...

Η Κυριακή του Θωμά στην Κανά της Γαλιλαίας (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Η Κυριακή του Θωμά στην Κανά της Γαλιλαίας (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

21-04-2015 ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Πλήθος πιστών παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία στην Κανά της Γαλιλαίας όπου χοροστάτησε και μίλησε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.Θεόφιλος.

Κυριακή του Θωμά στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων(ΦΩΤΟ&BINTEO)

Κυριακή του Θωμά στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων(ΦΩΤΟ&BINTEO)

21-04-2015 ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Την Α’ Κυριακή μετά το Πάσχα ή Κυριακή του Αντίπασχα ή του Θωμά,  εορτάσθη στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων , συμφώνως προς την τυπική και καθεστωτική αυτού διάταξιν το γεγονός της εμφανίσεως...

Το παράσημο του Τάγματος των Ιπποτών του Παναγίου Τάφου στον Μητροπολίτη Ταμασού (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Το παράσημο του Τάγματος των Ιπποτών του Παναγίου Τάφου στον Μητροπολίτη Ταμασού (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

19-04-2015 ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Σε μια σεμνή και ζεστή εκδήλωση στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, ο Πατριάρχης κ.Θεόφιλος τίμησε με το παράσημο του Τάγματος των Ιπποτών του Παναγίου Τάφου τον Μητροπολίτη Ταμασού κ.Ησαΐα.

Πατριάρχης Ιεροσολύμων: Ο Ραββίνος Πεσάχ και ο Μητροπολίτης Ιωακείμ να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για όλους μας (ΦΩΤΟ)

Πατριάρχης Ιεροσολύμων: Ο Ραββίνος Πεσάχ και ο Μητροπολίτης Ιωακείμ να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για όλους μας (ΦΩΤΟ)

18-04-2015 ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

"Ο Ραββίνος Πεσάχ και ο Μητροπολίτης Ιωακείμ να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για όλους μας, ώστε να αψηφήσουμε όλους αυτούς που χρησιμοποιούν τη βία για να στερήσουν από την ανθρώπινη οικογένεια...

Αγιορείτικη Ζωή

Συγκλονιστικο μήνυμα: «Πρώτα θα πέσει το Άγιο Όρος και μετά εμείς»!

Συγκλονιστικο μήνυμα: «Πρώτα θα πέσει το Άγιο Όρος και μετά εμείς»!

26-04-2015 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

Στον δρόμο τον ρώτησα τί ακριβώς όνειρο είδε καί το κατάλαβε. Τότε μου είπε: Είδα πολεμικό άλογο να ετοιμάζεται για πόλεμο. Αργότερα το χωρίο αυτό το συνάντησα καί στις Παροιμίες του...

Οδοιπορικό στα ασκητήρια του γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή (ΒΙΝΤΕΟ)

Οδοιπορικό στα ασκητήρια του γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή (ΒΙΝΤΕΟ)

24-04-2015 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε ένα όμορφο οδοιπορικό στα ασκηταριά του γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή στην Έρημο του Αγίου Όρους.

Η τέχνη της αγιογραφίας στο Άγιον Όρος(BINTEO)

Η τέχνη της αγιογραφίας στο Άγιον Όρος(BINTEO)

22-04-2015 ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

Ο Δάσκαλος της Εικονογραφικής τέχνης Κωνσταντίνος Ξενόπουλος μιλάει για την αγιογραφία στο Άγιον Όρος με αφορμή την έκθεση σύγχρονων εικονογραφικών αγιορεικών έργων στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του ΑΠΘ. Δείτε το βίντεο...